H28年度 太田北小学校 写真ギャラリー
(4月からの学校行事の写真をPDFで公開します。クリックしてご覧ください。)

平成27年度のギャラリーはこちら

01_4.5sinninsikisigyosiki              
02_4.7nyugakusiki              
03_4.14pta              
04_4.17sigenkaisyukikenkasyo              
05_4.18otaondosohubokankyohozen              
06_4.25sakuramankaiegaoitiban              
07_4.29undoukai              
08_5.12koutuunnzenn              
09_5.13yumenokyousitu              
10_5.18ootatikurikujixyoukoryukai              
11_5.19taue              
12_5.25cyarennjidei              
13_6.1~2syugakuryokou                    
14_6.16keikakuhoumonnsannsuusikyouihoumon                    
15_6.17puruseisoumadohuki                    
16_6.20hanaue                    
17_6.21^22horowasan                    
18_6.29keikakuhoumonsansukyariataiken                    
19_7.1syoutyuseitokairennkeinokai                    
20_7.4ongakygekiorientesyonodisyon                    
21_6.11gunkenrikujyo                    
22_7.5.12suieisido                    
23_7.13kyouikutyouhoumon                    
24_7.15ptasannkann                    
25_7.15kunimisasara                    
26_7.27manabi                    
27_7.23arekore8.29natuyasumisakuhin                    
28_9.1tyakuiei                    
29_9.15syotyouhoumon9.21keikakuzukou                    
30_9.20inekari                    
31_9.23nabekko9.30marason                    
32_10.7zenkisyuugyousiki10.13koukisigyousiki                    
33_10.21ongakugekipurezen~honkouen                    
34_10.23ongakugeki10syuunen                    
35_11.7kadanseiri11.18kyukon                    
36_11.17syukakusai                    
37_11.18ongakugekihurikaeri11.21nanohanataimu                    
38_11.18yubaeakamatu11.24sohubokankyouhozentai                    
39_11.30kengakusyujyoukyoutyousa12.1kokoronokentou                    
40_12.15ptesankan                    
41_12.19tosyosyukai12.22uneisyukai                    
42_1.19skigakusyu1.28skikyousitu                    
43_1.20endoutaiken1.23sisyeikuautokunren                    
44_1.20ongakugekipurezenjyungi2.2ongakugekipurezen                    
45_1.255nenkenkyujyugyou1.25jimansitaikai                    
46_2.14youhosyoukouryu2.14yomikikasekansyanokai                    
47_2.15kamihusen2.15yukinohirobasyukai                    
48_2.17ptasankan                    
49_2.18otahimaturi                    
50_3.26nenseiwookurukai                    
51_3.15sotugyousiki                    
52_3.21syuryousiki